Genel

Yeni torba yasa hususları nelerdir?

Türkiye’de son periyotta en fazla konuşulan mevzuların başında yeni torba yasa düzenlemesi geliyor. Yeni torba yasa hususları vatandaşlar tarafından merak edilirken, bu kapsamda hangi mevzuların olup hangi bahislerin kapsam dışı olduğu merak ediliyor. 16 Ekim’de TBMM Başkanlığı’na sunulan torba yasa matrah artırımını içermezken, başta dezavantajlı kümeler olmak üzere işsizlerin istihdam edilmesini sağlayacak teşvikler ise torba maddede yer alacak.

İşte yeni torba yasa hususları

A) Kanun telifi ile toplumsal güvenlik teşvikleriyle ilgili yapılması öngörülen düzenlemeler:

– COVID-19 kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma ve kısa çalışmanın sona ermesini takiben sağlanan olağanlaşma takviyesine ait Cumhurbaşkanı’na tanınan yetki mühletinin 30/06/2021 tarihine kadar uzatılması.

– İşsizlik ödeneğinden yararlanan şahısların işten ayrılmalarını takiben 90 gün içerisinde işe girmeleri ve bu iş yerinde 12 ay mühletle kesintisiz çalışmaları halinde uzun vadeli sigorta primlerinin tamamının İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanması.

– İşsizlikle çaba kapsamında istihdamın korunması ve artırılması maksadıyla özel kesim patronlarına kolaylık ve başta dezavantajlı kümeler olmak üzere işsizlerin istihdam edilmelerinin sağlanması maksadıyla 2020 yılı sonuna kadar uygulanacak olan takviye ve teşviklerin uygulama müddetlerini 31/12/2023 tarihine kadar uzatmak üzere Cumhurbaşkanı’na yetki verilmesi.

Müddet uzatılması için Cumhurbaşkanı’na yetki verilmesini amaçlayan bu düzenleme şu teşviklerle ilgilidir:

i- İşsizlik Sigortası Kanunu’na 6111 sayılı Kanun’la eklenmiş olan süreksiz 10. husus ile bayanları, gençleri yahut mesleksel yeterlilik dokümanı bulunanları istihdam eden özel bölüm patronlarına sağlanmakta olan prim dayanağı,

ii- İşsizlik Sigortası Kanunu’na 7103 sayılı Kanun’la eklenmiş olan süreksiz 19. husus ile 01/01/2018 ile 31/12/2020 tarihleri ortasında özel bölüm patronlarınca bir evvelki yıl ortalamasına ek istihdam edilen şahıslar için 12 ay, bu kişinin bayan, genç yahut engelli olması durumunda 18 ay müddetle sağlanan prim teşviki,

iii- İşsizlik Sigortası Kanunu’na 7103 sayılı Kanun’la eklenmiş olan süreksiz 21. husus ile 01/01/2018 ile 31/12/2020 tarihleri ortasında özel dal patronlarınca bir evvelki yıl ortalamasına ek istihdam edilen şahıslar için sağlanan gelir vergisi stopaj teşviki ve damga vergisi dayanağı.

– 01/07/2020 tarihinden evvel kısa çalışma müracaatında bulunmuş olan özel kesim işyerlerinde, kısa çalışmanın sona ermesi ve haftalık olağan çalışma müddetlerine dönülmesi durumunda sağlanan olağanlaşma dayanağının uygulama müddetinin 30/06/2021 tarihine kadar uzatılabilmesine ait Cumhurbaşkanı’na yetki verilmesi.

– İş yahut hizmet mukavelesi 01/01/2019-17/04/2020 devrinde sona erenler ile SGK’ya bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları işyerlerine başvurmaları ve bu patronlar tarafından fiilen çalıştırılmaları halinde bu sigortalılar için patronlara günlük 44.15 TL takviye verilmesi, müracaatta bulunanlardan patron tarafından işe alınıp fiyatsız müsaadeye ayrılanlar için ise günlük 39.24 TL dayanak verilmesi. Ayrıyeten, bu kapsamda olup müracaatının kabul edilmediğini bildirenler için de hane başına günlük 34.34 TL takviye verilmesi.

– 2019/Ocak-2020/Nisan periyodunda en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısına ek olarak istihdam edilecek her bir sigortalı için bunların işe alındığı tarihten itibaren fiilen çalıştırıldıkları periyotta günlük 44,15 TL, ek olarak işe alınanlardan patron tarafından fiyatsız müsaadeye ayrılacak olanlara ise günlük 39,24 TL nakdi fiyat takviyesi verilmesi.

– Esnaf ve Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihinin 31/12/2023 olarak değiştirilmesi.

– Yirmi beş yaşını doldurmayan yahut elli ve üzeri yaşta olan çalışanlarla yapılacak belli vadeli iş mukavelelerinin kaidelerinin tekrar düzenlenerek, mevcut sınırlamalara tabi olmaksızın muhakkak iş mukavelesi yapılabilmesi, emekçinin birebir patronun işyerlerinde makul periyodik iş mukavelesi ile çalıştırılabileceği azami müddet sonu belirlenmesi ve bu kapsama girenlerin istihdam piyasasına girişlerinin daha kolay hale getirilmesi.

– 25 yaşın altında olan gençlerin istihdama girişlerinin, esnek çalışma tekniklerinden olan kısmi periyodik çalışma ile sağlanması, gençlerin istihdamdaki oranın artırılması, genç işsizliğin azaltılması hedefiyle, patron buyruğunda ay içerisinde 10 günden az çalışanlar için %2 iş kazası ve meslek hastalıkları primi ile %7.5’i patron %5’i sigortalıya ilişkin olmak üzere %12,5 oranında genel sıhhat sigortası priminin işverence ödenmesi suretiyle, yürürlükteki taban fiyat üzerinden çalışma gün sayısı dikkate alınarak % 14.5 oranında prim alınarak, prim maliyetinin, münasebetiyle personellik maliyetinin azaltılması.

B) Kanun telifi ile vergi kanunlarında yapılması öngörülen düzenlemeler

– Bir işyeri bulunmaksızın sanayi tipi yahut seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları meskenlerde imal ettikleri malları internet ve gibisi elektronik ortamlar üzerinden satanların bu faaliyetleri muaflık kapsamına alınarak, bunların elde ettikleri hasılatları üzerinden tevkif suretiyle vergilendirilmelerinin sağlanması.

– Ülke iktisadının memleketler arası rekabetçiliğinin geliştirilmesi, yeni ihracat alanlarının oluşturulması, istihdam imkânlarının artırılması ve bu alanda oluşacak yeni pazarlarda ülkemizin hissesinin artırılması emeliyle, yeni bir teşvik ögesi olarak Gelir Vergisi Kanunu’nun öbür indirimleri düzenleyen 89’uncu hususuna yapılan ek ile Ticaret Bakanlığı’nca muhakkak edilen meblağı aşmayan mikro ihracat olarak söz edilen mal ihracından elde edilen yararların %50’sinin beyannamede bildirilen gelirlerden indirilmesine imkân tanınması.

– Tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi paylarını iktisap etmek suretiyle vergisiz bir biçimde kar dağıtımı yapmalarının önüne geçilmesi gayesiyle, iktisap edilen hisselerin iktisap bedeli ile Prestiji bedeli ortasındaki fark meblağın, dağıtılmış kar hissesi sayılarak, %15 oranında tevkifat uygulanması.

– Menkul değer gelirlerinde stopaj uygulamasını içeren ve 2006 yılından beri yürürlükte olan GVK’nın süreksiz 67. unsurunun uygulama müddetinin 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatılması ve uygulamaya açıklık getirecek düzenleme yapılması.

– Banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla gerçekleştirilen kaldıraçlı alım satım (foreks) süreçlerinden elde edilen gelirlerin süreksiz 67. unsur kapsamında kaynakta kesinti suretiyle vergilendirilmesinin sağlanması.

– Jokeyler ,jokey yamakları ve antrenörlerine fiyat olarak yapılan ödemeler üzerinden 31/12/2025 tarihine kadar %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması uygulamasına devam edilmesinin sağlanması.

– Kısmi vakitli çalışmanın teşvik edilmesi ve yeni istihdam artışı sağlanması gayesiyle, kısmi vakitli çalışmayı kabul eden hizmet erbabına belirli koşullar dahilinde gelir vergisi ve damga vergisi istisnası getirilmesi.

– Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul değer ve öteki sermaye piyasası araçlarının ve yurt içinde bulunan lakin işletmelerin kayıtları ortasında yer almayan para, altın, döviz, menkul değer ve öteki sermaye piyasası araçları ile taşınmazların bildirilmesi halinde vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmamasına ait uygulamanın (varlık barışının) yine getirilmesi. (Bu varlıkların bildirimi için son tarih 30 Haziran 2021 olarak belirlenmiştir. Yurt dışındaki varlıkların bildirim tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Türkiye’ye getirilmesi yahut Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekmektedir. Bildirilen yurt içi ve yurt dışı varlıklar üzerinden rastgele bir vergi ödenmesi kelam konusu değildir.)

– Hala %22 olarak uygulanan, lakin 2021 yılından itibaren % 20 olarak uygulanacak olan yasal kurumlar vergisi oranını 5 puana kadar (%15’e kadar) indirme ve tekrar yasal düzeyine çıkarma için Cumhurbaşkanı’na yetki verilmesi.

– Dahilde Sürece Rejimi kapsamında ithal eserlerin vergisiz temini nedeniyle, bu alanda yerli üreticiler aleyhine rekabet eşitsizliği oluşmasını önlemek üzere, dahilde sürece müsaade dokümanına sahip mükelleflerin yurt içinden temin edecekleri unsurlarda Katma Paha Vergisi Kanunu’nun 11/1 -c unsurunda düzenlenen tecil-terkin uygulaması kapsamında süreç yapılabilmesine 31/12/2025 tarihine kadar devam edilmesinin sağlanması.

– Hisseleri Borsa İstanbul Hisse Piyasası’nda birinci sefer süreç görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumların (bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz kuruluşları, varlık idare şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri hariç), hisselerinin birinci sefer halka arz edildiği hesap devrinden başlamak üzere 5 hesap devrine ilişkin kurum yararlarına kurumlar vergisi oranının 2 puan indirimli olarak uygulanması.

– Dernek yahut vakıflarca elde edilen ve GVK 94/5 ile süreksiz 67. husus kapsamında kesinti suretiyle vergilendirilmiş çıkar ve iratları hasebiyle iktisadi işletme oluşmuş sayılmayacağına ait kararın uygulanma mühletinin 31.12.2025 tarihine kadar uzatılması.

– Ulusal Eğitim Bakanlığı’na bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri, bunlara ait yazılım teslimi ve hizmetleri ile bu mal ve hizmetlerin bağışı yapacak olanlara teslim ve ifasına sağlanan KDV istisnasının 31/12/2023 tarihine kadar sürdürülmesi.

– Kurumlar Vergisi Kanunu’nun süreksiz 2. hususunda yer alan ve dernek yahut vakıflarca elde edilen Gelir Vergisi Kanun’unun 94. hususunun (5) numaralı bendi ve süreksiz 67. hususu kapsamında kesinti suretiyle vergilendirilmiş kar ve iratlar ile Ulusal Eğitim Bakanlığı’na bağlı örgün ve yaygın eğitim yapan mesleksel ve teknik eğitim okullarındaki atölye ve uygulama üniteleri ile anaokulu, kreş, çıraklık ve halk eğitim merkezlerindeki uygulama ünitelerine bağlı döner sermaye işletmelerinin elde ettikleri gelirler hasebiyle iktisadi işletme oluşmuş sayılmayacağına ait kararın mühletinin 31.12.2025 tarihine kadar uzatılması.

– İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında İstanbul Valiliğine bağlı olarak faaliyet gösteren İstanbul Proje Uyum Birimi’ne yapılacak teslim ve hizmetler için, finansmanı yabancı devletler, milletlerarası kurum ve kuruluşlarca karşılanmak kuralıyla, sağlanan KDV istisnasının 2025 yılının sonuna kadar devam etmesi.

– 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama vergisinin yürürlük tarihinin 1/1/2022 tarihine ertelenmesi.

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı